Monday, May 7, 2012

Báo Cáo tài Chánh THNKT

Tổng Hội Nha Kỹ Thuật
Báo Cáo Tài Chánh cho tháng 04 năm 2012

Số tiền Thủ Quỷ TH NKT còn giữ ngày 31 tháng 3 năm 2012: $4,990.02

Tổng cộng chi thu trong tháng 4 năm 2012

Thâu: $350.00

4/2/12 CH Nguyễn Đa $50.00 (Cây Mùa Xuân 2013)

4/2/12 CH Trương Văn Đại $50.00 (Cây Mùa Xuân 2013)

4/12/12 CH Lê Xuân (Xuân Nháy) $100.00 (Cây Mùa Xuân 2013)

4/18/12 CH Henry Nguyễn & Holly Thoi $50.00 (Cây Mùa Xuân 2013)

4/20/12 Bà Truong Huu Thuc $50.00 (Cây Mùa Xuân 2013)

4/24/12 CH Vinh Quang Dinh $50.00 (Cây Mùa Xuân 2013)


Chi: $304.00


04/17/12 Phân Ưu CH Trần Việt Huệ USA (Vòng Hoa) $100

4/21/12 Phân Ưu CH Nguyễn Văn Sạch Việt Nam (Hiện Kim) $102.00

4/27/12 Phân Ưu CH Nguyễn Hữu Châu Việt Nam (Hiện Kim) $102.00


Số tiền Thủ Quỷ TH NKT còn giữ ngày 30 tháng 4 năm 2012: $5,036.02

Xin nhờ Hội Trưởng các Chi Hội Nha Kỹ Thuật in ra và phổ biến cho các anh em trong những buổi họp tại địa phương.

Trân Trọng

Nguyen Bac Ai

Thủ Qủy TH NKT 2010-2014

Oregon

.

No comments:

Post a Comment