Thursday, October 25, 2012

Bỏ Túi Las Vegas và SOA2012


Pictures credit to Nguyễn Đức Nhữ Đ75 và Nguyễn Bác Ái CD1
Poster bằng tiếng Việt SOA 36 Las Vegas 2012

Ô.B. Đại Tá Liêu Quang Nghĩa, Nguyễn Bác Ái, Lê Văn Hạnh, Lê Tinh Anh,
Nguyễn Đức Nhữ, Nguyễn Hữu Thọ, NT Lê Minh  

  Nguyễn Hữu Thọ SLL. Lê Văn Hạnh Đ72, NT Liêu Quang Nghĩa, NT Lê Minh,
Nguyễn Đức Nhữ Đ75

No comments:

Post a Comment