Thursday, October 4, 2012

Those who watch them without doing anything

Bây giờ,hơn bao giờ hết, bằng cớ rành rành ,lúc này cần thiết lên tiếng cho Cộng đồng biết, hoặc phản hồi lại như Anh Ngôn đã làm, được như thế mới có giá trị, mới có tiếng nói chung của Đơn vị, chứng tỏ Tinh thần Đoàn kết và Sức mạnh tập thể của Đại gia đình Nha Kỹ Thuật của tất cả anh em dày công xây dựng mấy chục năm nay.
Phạm Sơn Liêm

No comments:

Post a Comment