Thursday, July 19, 2012

Tang Lễ C/H Phạm Văn Bính CD1



  NHẤT BÁI SINH ( LẠY ĐẤNG SINH THÀNH )
   NHỊ BÁI TỬ ( LẠY 2 BÁI TRƯỚC NGƯỜI NẰM XUỐNG - BÀN THỜ TỔ TIÊN  )
   TAM BÁI THẦN ( 3 LẠY CHO PHẬT-TRỜI )

No comments:

Post a Comment