Tuesday, September 4, 2012

Đoàn Công Tác 72 / Bài Viết Thiếu Úy Chế Quang Ngọc / Credit to Đặc San SVSQ/TB Thủ Đức


 Đoàn 72 Re-Union New Orleans, LA / Chế Gia Trang Tháng 7 năm 2003
Đoàn 72 Hành Quân

Bài viết dưới đây của Thiếu Úy Chế Quang Ngọc SQTB Khóa 4/72
Cựu Trưởng Toán 728 thuộc Đoàn Công Tá 72/SCT/NKT
trích ra từ Đặc San Hội Cựu SVSQ/TB/TD9 Louisiana
trong Đại Hội Cựu SVSQ/TB/TD Hải Ngoại

 Thiếu Úy Thể và Chuẩn Úy Sơn Mỹ

 Hai Keo Dua , Phạm Gia Trọng, Phương Chịa, TS Thành

 Đài Kiểm Báo Panama Sơn Trà , cạnh Đoàn 72
 Toán 723

 Toán 723 Quang, Hậu, Phong, Sanh

 Thiếu Úy Thể, Chuẩn Úy Thịnh

Phạm Gia Trọng

No comments:

Post a Comment